فرم‌های مربوط به فرایند نشر

فرم ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب (فرم شماره 1)

فرم ارائه دلایل توجیهی انتشار کتاب (فرم شماره 2)

فرم گواهی اصالت کتاب (فرم شماره 3)

فرم گواهی بررسی اثر در گروه تخصصی و شورای انتشارات (فرم شماره 4)

فرم چک لیست تحویل آثار به انتشارات دانشگاه (فرم شماره 5)

فرم اظهار نظر مدیر گروه آموزشی (اختیاری)

پرسشنامه داوری تالیف

پرسشنامه داوری ترجمه

فرم استعلام ترجمه کتاب

فرم ویراستاری