اطلاعات تماس با دانشکده اطلاعات تماس با دانشکده

سیرجان - ابتدای جاده بافت

کد پستی: 7813733385

تلفن: 41522076 - 034

فکس: 41522100 - 034

ایمیل: press@sirjantech.ac.ir