مدیر مسئول انتشارات

 

دکتر علیرضا غنی‌زاده

استادیار دانشکده مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

034-42336901

(داخلی 38)