دکتر علیرضا غنی‌زاده

دانشیار دانشکدۀ مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

034-41522076