اعضاء شورای انتشارات

دکتر علی محمودی‌نژاد

(معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه)

استادیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

amahmodi@sirjantech.ac.ir

دکتر علیرضا غنی‌زاده

(مدیر مسئول انتشارات)

استادیار دانشکده مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

دکتر اکبر جعفری

(عضو هیئت مؤسس)

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

jafari@sirjantech.ac.ir

دکتر قاسم میرحسین خانی

(عضو هیئت مؤسس)

دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

gh.mirhosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر حکیمه عباسلو

(عضو هیئت مؤسس)

استادیار دانشکده مهندسی عمران

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر محمد جواد محمود‌آبادی

(عضو هیئت مؤسس)

استادیار دانشکده مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

دکتر سعیده برزگر پاریزی

(عضو هیئت مؤسس)

استادیار دانشکده مهندسی برق

barzegarparizi@sirjantech.ac.ir