اعضاء شورای انتشارات

دکتر محمودی‌نژاد

(رئیس دانشگاه)

استادیار دانشکده ریاضیات

amahmodi@sirjantech.ac.ir

دکتر علیرضا غنی‌زاده

(مدیر و مسئول)

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

   

دکتر قاسم میرحسین خانی

(معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه)

دانشیار دانشکدۀ ریاضیات

gh.mirhosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر حانیه عباسلو

(عضو هیئت مؤسس)

دانشیار دانشکده مهندسی عمران

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر محمد جواد محمود‌آبادی

(عضو هیئت مؤسس)

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

دکتر سعیده برزگر پاریزی

(عضو هیئت مؤسس)

استادیار دانشکده مهندسی برق

barzegarparizi@sirjantech.ac.ir