فرم های مربوط به فرآیند نشر

نام دریافت فایل
فرم ثبت مشخصات متقاضی انتشار کتاب (فرم شماره ۱) دریافت
فرم ارائه دلایل توجیهی انتشار کتاب (فرم شماره ۲) دریافت
فرم گواهی اصالت کتاب (فرم شماره ۳) دریافت
فرم گواهی بررسی اثر در گروه تخصصی و شورای انتشارات (فرم شماره ۴) دریافت
فرم چک لیست تحویل آثار به انتشارات دانشگاه (فرم شماره ۵) دریافت
فرم اظهار نظر مدیر گروه آموزشی (اختیاری) دریافت
پرسشنامه داوری تالیف دریافت
پرسشنامه داوری ترجمه دریافت
فرم استعلام ترجمه کتاب دریافت
فرم ویراستاری دریافت
نمونه کتاب
دریافت