اعضای شورای انتشارات

علیرضا غنی زاده 150x150 - اعضای شورای انتشارات

دکتر علیرضا غنی‌زاده

مدیر و مسئول – دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران

ghanizadeh@sirjantech.ac.ir

 

 

محمدجواد محمودآبادی - اعضای شورای انتشارات

دکتر محمدجواد محمودآبادی

ریاست دانشگاه – دانشیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

mahmoodabadi@sirjantech.ac.ir

 

 

390 - اعضای شورای انتشارات

دکتر علیرضا نورمندی پور

معاون آموزشی و پژوهشی – استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

anourmandip@sirjantech.ac.ir

 

 

a - اعضای شورای انتشارات

دکتر علی محمودی نژاد

عضو شورای نشر – استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

amahmodinajad@yahoo.com

 

 

حانیه عباسلو - اعضای شورای انتشارات

دکتر حانیه عباسلو

عضو شورای نشر – دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران

abbaslou@sirjantech.ac.ir

 

 

دکتر میرحسین خانی - اعضای شورای انتشارات

دکتر قاسم میرحسین خانی

عضو شورای نشر – دانشیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

gh.mirhosseini@sirjantech.ac.ir

 

 

سعیده برزگر پاریزی - اعضای شورای انتشارات

دکتر سعیده برزگر پاریزی

عضو شورای نشر – استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

saeedeh-parizi@yahoo.com